Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://www.alltid24.no

Personvern

I Alltid24 tar vi sikkerhet på alvor, dette gjelder også beskyttelse av dine personopplysninger. Alltid24 arbeider for å ivareta et godt personvern for det enkelte individ og er forpliktet til å sikre at behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Alltid24 håndterer personlig informasjon. Personvernerklæringen beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan utøve disse rettighetene overfor Alltid24.

Alltid24 tilbyr sikkerhetstjenester til private og bedriftskunder i en rekke bransjer. På grunnlag av tjenestene vi leverer behandler Alltid24 i enkelte sammenhenger personopplysninger på vegne av kunder, og opptrer som databehandler på vegne av kunder. I tillegg samler vi inn og behandler personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I disse tilfellene er vi behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Personvernprinsipper

Alltid24 vil bidra til et godt personvern og skal ivareta sikkerheten til individers personlige informasjon. Personopplysninger betyr all informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Innenfor rammen av våre aktiviteter arbeider vi for å sikre at personopplysninger er:

 • behandlet lovlig, rettferdig og på en transparent måte
 • samlet inn for spesifiserte, eksplisitte og legitime formål og ikke delt på en måte som er uforenlig med disse formålene
 • tilstrekkelig, relevant og begrenset til det som er nødvendig i forhold til formålene de behandles
 • nøyaktig og om nødvendig rettet opp eller holdt oppdatert
 • slettet eller oppbevart i et format som forhindrer identifikasjon av individer når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble behandlet
 • behandlet på en måte som sørger for dataenes sikkerhet ved hjelp av passende tekniske eller organisatoriske tiltak. Herunder beskyttelse mot uautorisert eller ulovlig behandling og utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade.

Behandling av dine personlige data vil kun bli utført for å oppnå bestemte legitime formål og når det er berettiget på et lovlig rettslig grunnlag.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Du kan gi oss informasjon ved å:

 • Kommunisere med oss via telefon, e-post eller på annen måte. Vi ber deg om kun å gi oss den informasjon som er nødvendig for å levere deg våre tjenester eller for å sende inn et spørsmål / forslag / kommentar med tanke på vårt nettsted eller våre tjenester. Som du varsles om når du ringer til Alltid24 sin alarmsentral, vil disse telefonsamtalene tas opp av hensyn til sikkerhet og dokumentasjon av hendelser.
 • Fylle ut kontaktskjema på www.Alltid24.no Søke jobb hos oss. Den type informasjon du gir er din CV, et følgebrev, ditt navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. CV skal inneholde informasjon om din arbeidserfaring og utdanning (grader oppnådd, arbeidsplasser, stillinger, relevante attester også videre). Vi ber om at du ikke avslører sensitiv personlig informasjon i søknaden din.
 • Delta på kurs og opplæring hvor vi trenger din kontaktinformasjon, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse for å administrerere din deltakelse;
 • Besøke våre kontorer, hvor vi trenger ditt navn, telefonnummer og firmanavn l i tilfelle brann, ulykke eller annen plutselig uforutsett hendelse for å etablere en evakueringsliste eller på annen måte hjelpe deg.
 • Å bli kunde av Alltid24. Kunder gir oss informasjon som kan omfatte ansattes kontaktdetaljer; kontaktnavn, e-post, forretningsadresse og telefonnummer.

Vi kan motta dine personlige opplysninger direkte fra deg som nevnt over, men også fra en andre selskaper i Alltid24 systemet, fra en forretningspartner eller fra allment tilgjengelig informasjon. Alltid24 vil kun utlevere eller motta personopplysninger fra en tredjepart i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern.

Hvorfor samler vi denne informasjonen?

Innsamling og behandling av de ovenfor opplistede personopplysningene er nødvendig for at vi skal kunne oppnå bestemte legitime formål i gjennomføringen av vår forretningsvirksomhet. Spesielt behandler vi dine personlige data for følgende formål:

 • for kunde- og leverandøradministrasjon; for eksempel for å svare på forespørsler eller spørsmål fra kunder, undersøkelser om kundetilfredshet eller klage på et bestemt produkt eller en tjeneste
 • når vi  snakker med deg om prosjekter som vi leverer til eller for deg
 • for arbeidssøkende vil vi opprette en kandidatprofil om deg for eventuell rekruttering
 • administrere og forbedre nettstedet vårt og for interne operasjoner, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, forskning, statistikk og undersøkelsesformål
 • som en del av vår innsats for å holde nettstedet vårt trygt og sikkert
 • for å levere informasjon om våre produkter og tjenester, hvor du har abonnert på å motta dette
 • for å etterleve våre rettslige forpliktelser overfor myndighetene eller i forbindelse med rettssaker
 • for sikkerhetskopiering eller arkivering

De juridiske grunnlag for behandling av personopplysninger er:

 • behandling nødvendig for utførelse av en kontrakt som kunder har inngått med oss eller å behandle en forespørsel fra deg før inngåelse av en kontrakt
 • behandling nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt
 • behandling nødvendig for legitime interesser som vi forfølger i å gi deg tilbud og forslag om våre tjenester før kontrakten, der slike interesser ikke overskrides av dine interesser eller grunnleggende rettigheter eller friheter som krever beskyttelse av dine opplysninger
 • behandling nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser (f.eks. i tilfelle ulykker eller hendelser) eller fordi det er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført av offentlig interesse
 • dine personopplysninger kan også behandles basert på ditt samtykke. I så fall sikrer vi at du har avgitt ditt frie, spesifikke, informerte og utvetydige samtykke.

Alltid24 forplikter seg til ikke å behandle eller dele dine personlige opplysninger på en måte som er uforenlig med ovennevnte formål.

Hvem deler vi informasjon med?

Vær oppmerksom på at Alltid24 kan dele dine personlige opplysninger til en annen enhet i Alltid24 systemet eller representanter for disse for å oppnå ett av de ovennevnte formålene.

Andre mottakere av dine personlige data kan også inkludere våre tjenesteleverandører eller forretningspartnere, for eksempel:

 • IT tjeneste- og driftsleverandører
 • tjenesteleverandører for håndtering av forsikringssaker og skader
 • systemtekniske konsulenter
 • hvis Alltid24 eller en vesentlig del av Alltid24 eiendeler blir kjøpt opp av en tredjepart, kan dine personlige data bli utlevert til kjøper

I noen spesielle omstendigheter kan vi også avsløre dine personopplysninger til regjeringen, offentlige myndigheter, lovbestemte eller regulerende organer når vi er pålagt å gjøre det.

Alltid24 vil bare gi dine personopplysninger til parter som gir tilstrekkelige garantier for å sikre beskyttelse av dine data og etterlevelse av dine rettigheter som registrerte.

Overføring av dine personlige data utenfor EU/EØS

Alltid24 etterstreber å behandle dine personopplysninger innen EU/EØS. For å oppnå en av de ovennevnte formålene med behandlingen av personopplysningene, må vi i noen tilfeller overføres til land utenfor EU/EØS-området.

Alltid24 overfører kun dine data til en tredjepart som er lokalisert i land utenfor EU/EØS etter en nøye kontroll og / eller signering av en bestemt avtale for å sikre at denne tredjepart:

 • gir tilstrekkelige garantier for beskyttelsesnivået for dine personopplysninger;
 • informerer den registrerte korrekt om dette
 • sikrer håndhevelsen av dine rettigheter som registrerte; og
 • gir effektive rettsmidler for deg

Hvor lenge lagrer vi dine personlige data?

Alltid24 forplikter seg til å overholde begrensningsprinsippet for lagring av personopplysninger. Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn nødvendig for utførelsen av vår kontrakt og / eller så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Vær oppmerksom på at Alltid24 også kan være lovlig forpliktet til å lagre dine personlige data i en minimumsperiode for å overholde lovbestemte krav.

Vi utfører regelmessige sjekker for å identifisere personlige data som ikke lenger tjener noe formål for å slette dem eller på annen måte anonymisere dem.

Hva er dine rettigheter som registrert?

Alltid24 vil gjøre sitt ytterste for å sikre respekt for og oppfyllelse av dine rettigheter som registrert, som er nevnt nedenfor.

Dine rettigheter som registrert består av:

 • å få vite hvilken informasjon vi har registrert om deg (med de begrensningene som følger av gjeldende lovgivning)
 • å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes
 • å reservere deg mot profilering eller direkte markedsføring (telefonsalg, adressert post, e-post og SMS)
 • å trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere enkelte av våre tjenester til deg
 • å be om å få utlevert dine opplysninger i et format eller, hvor det er teknisk mulig, at vi skal overføre denne informasjonen til en annen leverandør, forutsatt at det ikke krenker andre individers rettigheter
 • deaktivere innsamling av data og få innsyn i hvilke tredjeparter som kan behandle dine personopplysninger

Når du kontakter oss for å utøve en av de ovennevnte rettighetene, må du fremvise eller legge ved en kopi av gyldig legitimasjon eller pass, slik at vi kan sjekke at forespørselen faktisk kommer fra deg.

Ved utstedelse i forhold til dine personopplysninger eller andre personopplysninger, kan du også sende inn en klage til Datatilsynet.

Hvordan sikrer vi dine personlige data?

Alltid24 verdsetter sikkerheten til dataene dine. Vi gjør alle nødvendige administrative, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre sikkerhet og konfidensialitet av dine personlige data, og for å beskytte dine personlige data mot uautorisert eller utilsiktet tilgang, tap, misbruk, avsløring, endring eller ødeleggelse.

Før vi eventuelt deler dine personlige data til en tredjepart / databehandler, vil vi alltid sørge for at denne tredjepart / databehandleren tilbyr og kan levere et tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

Alle ansatte i Alltid24 er underlagt vandelskontroll og våre taushetsplikter gjelder for alle ansatte.

Alltid24 som databehandler

For de tjenestene som vi leverer til kunder og som innebærer at vi behandler personopplysninger om deg, vil vi be deg om å henvende deg direkte til vår kunde. Dette kan f.eks. være tjenester om kameraovervåkning og adgangskontroll på våre kunders lokasjoner.

Denne personvernerklæring gjelder for Alltid24-konsernets selskaper i Norge. Personvernerklæringen kan være gjenstand for endringer fra tid til annen. Du kan se eller be om den nyeste versjonen ved å besøke vår hjemmeside eller ved å skrive til vårt oss på kundeservice@alltid24.no

Hvis du har andre spørsmål eller forespørsler i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss når som helst skriftlig på e-postadressen ovenfor eller pr post til Alltid24 Sikkerhet AS, Att: Personvernombud, Rolvsøyveien 201 1617 Fredrikstad

Alltid24 Personvernerklæring – oppdatert 30.02.2019